Floribert Jurionbeurs

Formulier

Het aanvraagformulier tot het bekomen van een beurs moet door de kandidaat evenals door de professor die het werk leidt ingevuld worden en vóór 31 maart in zes exemplaren naar de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen gestuurd worden.


 

Reglement

Tekst vastgelegd door de Bestuurs-commissie tijdens haar zitting van 4 juli 1983 en gewijzigd tijdens haar zittingen van 18 september 1991, 15 maart 1995, 27 maart 2013, 1 oktober 2014, 25 maart 2015 en 28 september 2016.

1. Om tegemoet te komen aan de wensen van een groep personaliteiten die de hulde willen in stand houden en uitbreiden die zij wensen te brengen aan het landbouwkundig en zoötechnisch werk van Floribert Jurion, richt de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen in haar schoot een Floribert Jurionfonds op.

2. Het Fonds heeft als doel bij te dragen tot het vormen van Belgische studenten, regelmatig ingeschreven in een Belgische faculteit om er de graad van bio-ingenieur of doctor in de diergeneeskunde te behalen, door het vergemakkelijken van een stage in de landen van de Derde Wereld.

Om dit doel te bereiken kan het Fonds:

a. Onder zijn gezag de verplaatsing van deze studenten waarborgen door de autoriteiten van de gastlanden de garantie te geven dat de inzet van de onderneming uitsluitend pedagogisch is;

b. Bijdragen tot de financiering van de verplaatsingen en het verblijf van deze studenten door het toekennen van beurzen.

3. Het Fonds wordt gevoed:

a. Door een kapitaal aangebracht door schenkers aan de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en waarvan de opbrengsten door deze laatste besteed worden aan de toekenning van beurzen aan kandidaten door haar gekozen;

b. Door jaarlijkse dotaties die aan de Academie gestort worden door diverse verenigingen en instellingen om jaarlijks omgezet te worden in beurzen, eveneens door de Academie naar eigen keuze toegekend;

c. Door jaarlijkse dotaties die aan de Academie gestort worden door universitaire instellingen of door hun verenigingen van oud-studenten in de bio-ingenieurswetenschappen of de diergeneeskunde, om jaarlijks in beurzen omgezet te worden.

De inkomsten beoogd onder c) zullen voortkomen ofwel uit de schenkingen die jaarlijks ontvangen worden door deze universitaire instellingen of deze verenigingen, ofwel uit de opbrengsten van een kapitaal dat op het patrimonium van deze instellingen of verenigingen vermeld staat. De overeenkomende beurzen zullen door de Academie toegekend worden op voorstel van de instellingen of de verenigingen die aldus tot het Fonds bijgedragen hebben.

4. Het Fonds wordt beheerd door de Bestuurscommissie van de Academie die er een aparte boekhouding van bijhoudt.

Het vermogen van het Fonds kan enkel gebruikt worden voor de verwezenlijking van zijn doel bepaald in artikel 2.

De administratiekosten, de kosten voor briefwisseling en andere uitgaven aangegaan door de Academie voor het beheer van het Fonds zijn ten laste van dit Fonds.

5. De rechthebbenden op beurzen toegekend door het Floribert Jurionfonds worden aangeduid door de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, op voorstel van een Commissie ad hoc.

Deze is samengesteld uit:

a. De Vast Secretaris van de Academie, die er het secretariaat van verzekert;

b. Vijf leden aangewezen door de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen tijdens haar zitting van de maand februari onder de werkende leden, erewerkende leden, geassocieerde leden en erege-associeerde leden van de Academie;

c. Maximum vier personaliteiten gecoöpteerd als vertegenwoordigers van de universitaire instellingen of hun verenigingen van oud-studenten die tot het Fonds bijdragen.

De Commissie kan elke persoon uitnodigen van wie de medewerking haar nuttig lijkt.

De Commissie van het Floribert Jurionfonds kiest haar Voorzitter in haar schoot.

Het mandaat van de leden van de Commissie van het Floribert Jurionfonds duurt vier jaar. Het is hernieuwbaar.

6. Ingeval het vermogen van het Fonds niet meer zou volstaan om de doeleinden te verzekeren waarvoor het werd opgericht, kan de Bestuurscommissie beslissen het saldo bij het patrimonium van de Academie te voegen.
Een eventuele beslissing van integratie van het Fonds in het patrimonium van de Academie kan enkel genomen worden minstens vijftig jaar na zijn oprichting.
 

Reglement voor de toekenning en het gebruik van reisbeurzen

Tekst vastgelegd door de Bestuurscommissie tijdens haar zitting van 21 maart 1984 en gewijzigd tijdens haar zittingen van 18 september 1991, 23 maart 1994, 15 maart 1995, 27 maart 2013, 1 oktober 2014, 25 maart 2015 en 28 september 2016.

1. Doel

Het Fonds opgericht door de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen ter nagedachtenis van Floribert Jurion heeft als doel bij te dragen tot het vormen van Belgische studenten, regelmatig ingeschreven in een Belgische faculteit om er de graad van bio-ingenieur of doctor in de diergeneeskunde te behalen, door het vergemakkelijken van hun verblijf in de landen van de Derde Wereld teneinde er een stage te doen of er een eindejaarswerk voor te bereiden.

2. Toekenning van beurzen

Het Floribert Jurionfonds zal door het verlenen van reisbeurzen voor een bedrag van 1 000 EUR bijdragen tot het be-kostigen van de verplaatsingen en de verblijven overzee van de gekwalificeerde Belgische studenten.

Elk jaar stelt de Bestuurscommissie van de Academie in de loop van de maand september het aantal en het maximum-bedrag vast van de beurzen toe te kennen door het Floribert Jurionfonds.

Zij beslist welke publiciteit zal gegeven worden aan de beurzen.

3. Procedure voor het indienen van aanvragen

De kandidaten voor reisbeurzen toegekend door het Floribert Jurionfonds, moeten hun aanvraag bij de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen indienen vóór 31 maart. De reis dient plaats te vinden vóór het einde van het hierop volgend academiejaar. Deze kandidaturen worden ofwel onmiddellijk bij de Academie ingediend, ofwel door bemiddeling van de universitaire instellingen of van hun verenigingen die tot het Fonds bijdragen.

De aanvragen moeten in zesvoud worden ingediend op de formulieren ad hoc, te bekomen op het secretariaat van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

De kandidaten moeten er verplicht op vermelden:

a)  Het doel van hun reis en een gedetailleerd werkplan, waaruit de noodzaak van een verblijf overzee moet blijken;
b) De opvangvoorzieningen vanwege de instellingen of ondernemingen gevestigd overzee waar het geplande werk zal doorgaan;
c) Een budgetraming voor de geplande reis (reiskosten België-Overzee, plaatselijke vervoerkosten, verblijf-kosten, uitrusting, materieel en nodige producten);
d) De andere financieringsbronnen die zij zouden aangevraagd of verkregen hebben voor de geplande reis;
e) De naam van de professor onder wiens leiding het werk overzee zal uitgevoerd worden;
f) De namen van twee professoren van universitaire instellingen die de kandidaat voldoende kennen om aan de Academie een beoordeling te kunnen geven over zijn morele en intellectuele waarden.

Zij zullen bij hun aanvraag voegen:

a) Hun curriculum vitae;
b) Een motivatiebrief;
c) Het advies van de professor die hun werk leidt, zowel wat de gegrondheid van hun project betreft als de bevoegdheid van de belanghebbende om het uit te voeren.

Het Floribert Jurionfonds verleent slechts éénmaal een reisbeurs aan eenzelfde persoon.

4. Onderzoek van de aanvragen

De Commissie voorzien in artikel 5 van het reglement van het Floribert Jurionfonds onderzoekt de ingediende aanvragen.

De Commissie nodigt op haar verga-deringen elke persoon uit van wie de medewerking haar nuttig lijkt.

Over de deliberatie van de Commissie wordt niet gecorrespondeerd.

Op advies van de Commissie beslist de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, tijdens haar zitting van mei, over het toekennen van de reisbeurzen.

De besluiten van toekenning van reisbeurzen worden door het secretariaat van de Academie meegedeeld aan de begunstigde, aan de professor die zijn werk leidt en aan de rector van de belanghebbende universitaire instelling.

In geval van weigering worden uitsluitend de niet-weerhouden kandidaten verwittigd.

5. Uitkering en gebruik van de reisbeurzen

De bedragen van de reisbeurzen worden ten laatste dertig dagen na de beslissing van de Klasse uitbetaald.

De reisbeurzen zijn bestemd om de kosten te dekken van de heen- en terugreis in economische klasse van de begunstigde vanaf zijn verblijfplaats in België tot zijn plaats van bestemming overzee, de verblijfkosten overzee, het plaatselijk vervoer, de kleine uitrusting, het materieel en de producten nodig voor het volbrengen van zijn geplande werk.

Het verblijf overzee zal één tot zes maand duren.

De uitgaven die het bedrag van de verleende beurs overschrijden zullen noch het Floribert Jurionfonds noch de Academie ten laste zijn.

De verleende beurzen mogen in geen geval een bezoldiging voorstellen voor de begunstigde.

Het toekennen door het Floribert Jurionfonds van een beurs brengt geen enkele andere verplichting mee voor het Fonds of voor de Academie ten overstaan van de begunstigde.

Het Floribert Jurionfonds en de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wijzen alle verant-woordelijkheid af, zowel tegenover de begunstigde als tegenover derden, in geval van ziekte of ongeval die zich zouden voordoen tijdens de reizen, verplaatsingen of verblijven van de belanghebbende. Zij zullen niet tussenkomen in de geneeskundige kosten of hospitalisering, zelfs indien deze het gevolg zijn van de uitvoering van het werkprogramma voor hetwelk de beurs werd toegekend.

Het zijn de belanghebbende en de universitaire instelling van dewelke hij afhangt die de nodige verzekerings-contracten dienen af te sluiten.

6. Reisverslag en terugbetaling aan het Floribert Jurionfonds

Binnen de drie maanden die volgen op zijn reis overzee moet de begunstigde van een beurs, toegekend door het Floribert Jurionfonds, onder het toezicht van de professor die zijn werk leidt, een verslag sturen over het volbrachte werk naar de Vast Secretaris van de Academie alsook een gedetailleerde kostennota vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Indien het bedrag van de bewezen uitgaven het bedrag van de uitgekeerde reisbeurs niet bereikt, zal de belanghebbende het saldo terugbetalen aan het Floribert Jurionfonds.