Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal Fernand Suykens

Aankondiging - Deze Prijs zal in 2025 worden uitgereikt. Verhandelingen kunnen vóór 1 februari 2025 worden ingediend bij het secretariaat van de Academie.

Tekst vastgelegd door de Bestuurscommissie tijdens haar zitting van 18 maart 1992 en gewijzigd tijdens haar zittingen van 23 maart 1994, 28 september 1994, 30 maart 2001, 17 maart 2005, 25 september 2013, 25 maart 2015 en 28 september 2016.

1. Met het doel studies over de zeehavens in de overzeese landen te bevorderen richt de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen ter gelegenheid van het emeritaat van Directeur-generaal Fernand Suykens, gewezen Voorzitter van de Academie, in haar schoot een Fonds op voor havenstudies en maritiem transport. 

2. Het Fonds is samengesteld uit een beginkapitaal dat bestaat uit giften die voor dit doel aan de Academie geschonken werden. Het zal verhoogd worden met de interesten die het kapitaal zal opbrengen, alsook met de eventuele schenkingen en legaten aan de Academie om het Fonds te vergroten.

3. Het Fonds wordt beheerd door de Bestuurscommissie van de Academie die er een aparte boekhouding van houdt.

4. Het Fonds wordt opgericht om met een prijs genaamd „Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal Fernand Suykens" een auteur te belonen van een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde, die onuit-gegeven is of gepubliceerd sinds minder dan drie jaar, opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels over een onderwerp in verband met haveneconomie, havenbeheer, haventechniek of maritiem transport in het algemeen, maar van toepassing in overzeese landen.

5. De waarde van de Prijs bedraagt 2 500 EUR. Hij zal alle drie jaar toegekend worden en voor het eerst in 1995. De Bestuurscommissie kan het bedrag en de periodiciteit van de Prijs veranderen.

6. De ingediende verhandelingen moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 februari van het jaar waarin de prijs toegekend wordt: vijf papieren en één elektronische versie. Voor kandidaten uit overzeese gebieden (ontwikkelings- en groeilanden) volstaan drie papieren exemplaren en één elektronisch document. De kandidaten zullen een samenvatting van maximum 1 200 woorden bij hun aanvraag voegen, evenals een curriculum vitae en een motivatiebrief.

7. De Prijs wordt toegekend door de Klasse voor Technische Wetenschappen op voorstel van een Commissie ad hoc.

Deze is als volgt samengesteld:

a. De Vast Secretaris, die er het secretariaat van waarneemt;
b. Twee leden aangewezen door de Klasse voor Technische Weten-schappen tijdens haar zitting die gehouden wordt in de maand februari die volgt op het neerleggen van de verhandelingen, gekozen uit de werkende, erewerkende, geassocieerde en eregeassocieerde leden van de Academie;
c. De Directeur-generaal van de Haven van Antwerpen;
d. De hoogleraar of docent gelast met de cursus „Zeehavens” aan de Universiteit Antwerpen.

8. Het verslag van de Commissie ad hoc wordt meegedeeld aan de Klasse voor Technische Wetenschappen vóór 1 mei die volgt op de samenstelling van deze Commissie.

9. Over de deliberatie van de Commissie wordt niet gecorrespondeerd.

10. De Klasse voor Technische Wetenschappen wijst de laureaat aan tijdens haar zitting van mei. Deze aanwijzing zal geschieden door stemming met opgeheven hand van de aanwezige werkende en erewerkende, geassocieerde en eregeassocieerde leden. Om aangewezen te worden moet een kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen te bekomen. Indien geen enkele kandidaat deze meerderheid bekomt na drie achter-eenvolgende stemronden, wordt de Prijs niet toegekend en blijft het bedrag dat voorzien werd voor deze toekenning bij het Fonds.

11. De auteur(s) van het bekroonde werk zal (zullen) de titel dragen van „Laureaat van de Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal Fernand Suykens” van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

12. De Academie kan de publicatie door haar zorgen van de bekroonde en nog niet gepubliceerde verhandeling overwegen.

13. Ingeval het vermogen van het Fonds niet meer voldoende groot zou zijn om een prijs van een merkelijke waarde toe te kennen, zal de Bestuurscommissie kunnen besluiten ofwel het saldo van het Fonds bij het patrimonium van de Academie te voegen, ofwel de prijs samen te smelten met een andere prijs uit te reiken door de Klasse voor Technische Wetenschappen.

09-06-2017